İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Programın Amaç ve Kapsamı

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programı, öğrencilerinin sürekli değişen dünyayı uluslararası bir persektiften siyasal, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla kavramalarını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Program, makro düzeydeki iktidar ilişkilerinden iktidarın gündelik hayatın içindeki mikro yansımalarına kadar olan geniş bir yelpazeyi kapsar. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, iki yakın disiplin olarak, siyasal ve yönetsel konuların eleştirel analizine odaklanmıştır. Siyaset Bilimi disiplini kaynaklar ve değerlerin siyasal bir sistemde dağıtıldığı ve tartışıldığı süreçleri inceler. Bir yandan iktidar, meşruiyet, sosyal sınıf, ulus gibi kavramların; diğer yandan devlet, hükümet, siyasal partiler, uluslararası örgütler gibi oluşumların üzerinde durur. Kamu Yönetimi disiplinin temel ilgi noktasını ise kamu karar ve politikalarının yönetsel bir sistemde, özellikle devlette yapıldığı ve uygulandığı süreçler oluşturur. Sunduğu temel derslerin yanı sıra, program disiplinlerarası bir yaklaşımı benimseyerek farklı disiplinlerden (hukuk, iktisat, tarih, sosyoloji, felsefe, kültürel çalışmalar, vs.) meydana gelen zengin bir çerçeve sunar. Ayrıca, akademik personel çokkültürcülük, demokrasi ve küreselleşmeyi temel değerleri olarak algıladığından uluslararası öğrencilerimiz üniversiteye kolaylıkla uyum sağlamakla kalmayıp bu değerlerin güçlendirilmesindeki hayati katkılarının farkına varmaktadırlar.

 

Mezunlar

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programı öğrencilerine analitik araçlar ve ileri seviyede bilgiyle donanmış olarak mezun olduklarında iş ve akademik hayatın saygın üyeleri arasına katılmalarını sağlayacaktır. Program mezunları özellikle bakanlıklar, üniversiteler, medya, çokuluslu şirketler olmak üzere kamu ve özel sektörün pek çok alanında kariyer fırsatları yakalayacaktır. 

 

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

 • Üstün bir akademik yetenek düzeyine sahip,
 • Söz ve yazıdaki ayrıntıyı, öz ifadeyi algılayabilen,
 • Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
 • Başkalarını etkileyebilen, düşüncelerini başkalarına söz ve yazı ile aktarabilen,
 • İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,
 • Yeniliklere açık, yaratıcı, coşkulu,
 • İleri derecede İngilizce veya Fransızca ve Almanca bilen kimseler olmaları gerekmektedir.

Program Öğrenim Çıktıları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencilerini profesyonel kariyerlerine daha iyi hazırlamak için uygun profesyonel, teknik ve kişisel yetenekler kazandırmak onları iş hayatında donanım sahibi yapmak adına oldukça önemlidir. Öğrencilerimize eğitim hayatları boyunca kazandırmayı amaçladığımız temel yetenekler şunlardır: 

 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarındaki kavram ve teorileri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek,
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarındaki araştırmalardan edinilen verileri toplamak, yorumlamak ve değerlendirmek,
 • Bölgesel ve küresel konu/ sorunları tanımlamak ve kanıt ve araştırmaya dayanarak çözüm geliştirebilmek, 
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi’nden edinilen bilgi ve yetenekleri eleştirel olarak değerlendirebilmek, 
 • Klasik ve çağdaş kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt etmek ve aralarındaki etkileşimi değerlendirebilmek, 
 • Siyaset Bilimine temel oluşturan diğer disiplinlerden (Uluslararası İlişkiler, Hukuk, İktisat, Sosyoloji, Felsefe, vs.) yararlanabilmek ve bu disiplinlere dair temel bilgi birikimine sahip olabilmek,
 • Siyasal sistemleri şekillendiren tarihi ve siyasal olayları öğrenmek ve güncel siyasal sistemleri anlayabilmek ve yorumlayabilmek,
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarında ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; sorunlara dair görüş ve çözüm önerilerini nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü bir şekilde iletebilmek. 
 • Kolektif karar alma süreçlerini ve bu süreçlerin siyasal ve toplumsal hayat üzerindeki yansımalarını anlayabilmek ve yorumlayabilmek,
 • En az bir yabancı dil kullanarak alandaki en son entellektüel tartışmalardan haberdar olabilmek ve dünyanın dört bir yanındaki meslektaşlarla irtibat kurabilmek,
 • Yazılı ve sözlü dillerde kendini açık, etkin ve ikna edici bir şekilde ifade edebilmek,
 • Araştırma sonuçlarını toplama, yorumlama ve yayma süreçlerinde etik düşünme ve tavrına alışkanlık kazanabilme,
 • Program süresince edindiği bilgi ve yetenekleri hayat boyu öğrenme düsturuyla geliştirebilmek,
 • Disiplinlerarası takımlar halinde çalışabilmek.

 

Öğrenim Süresi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde öğrenim süresi 4 yıldır.

Müfredat için tıklayınız.

Ders içerikleri için tıklayınız

Haber Bülteni Sayı 2

 

TYYC 6. Düzey Yeterlilikler ve Program Çıktıları: 6.Duzey_IRTYYC,    IR_TYYÇ_6.Duzey,    Öğrenme Çıktıları

2012-2013 akademik dönemde yapılan  faaliyetler tıklayınız